Kdo jsme?

Jsme křesťanskou církví, která vychází z myšlenkového prostředí evropské reformace a která se hlásí ke světovému baptistickému hnutí. Jako nejvyšší autoritu naší víry a životní praxe vyznáváme Ježíše Krista. Za primární pramen Božího zjevení považujeme svědectví Písma Starého a Nového zákona. Slavíme křest ponořením na vyznání víry. Chceme být živým, užitečným a otevřeným společenstvím, ve kterém smí každý najít své místo a hledat odpovědi na základní životní otázky. Zvěstováním evangelia o Ježíši Kristu a praktickou službou potřebným lidem přinášíme svědectví o Boží lásce, která se může stát každému v jakékoli životní situaci východiskem a nadějí.

Hájíme svobodu svědomí, a proto se stavíme proti jakémukoli zvýhodňování určité náboženské skupiny (byť by to byli právě baptisté) na úkor jiných. Praktikujeme finanční i mocenskou odluku církve od státu. Proto odmítáme státní příspěvky na platy kazatelů či jiných církevních pracovníků, zároveň jsme odmítli také i nabízené peníze z majetkového narovnání (církevní restituce). Financování našeho sboru je závislé pouze na příspěvcích členů, přátel a příznivců sboru.

Pravidelná setkání:

Neděle 9:30 Modlitební chvíle

Neděle 10:00 Bohoslužby

Čtvrtek 18:00 Studium Bible

Pátek 18:00 Mládež

Pátek 18:30 Dorost

Aktuálně:Finanční sbírka "POMOC UKRAJINĚ"

Vážení a milí,

vyhlašujeme finanční sbírku na POMOC UKRAJINĚ. Kdokoli se může zapojit do této sbírky, která bude použita na adresnou pomoc obětem současné válečné situace na Ukrajině.

Finanční dary můžete poukazovat na účet našeho sboru: 221067639/0300

a to pod variabilním symbolem vytvořeným na tento konkrétní účel: 111

Část vybraných peněz byla v uplynulých dnech zaslána spřátelenému sboru v Rovenské oblasti, a to napřímo jeho kazateli, který je použije k pomoci lidem ze zasažených oblastí. Tento sbor pomáhá lidem, kteří prchají z východní části Ukrajiny.

Stejně tak i další vybrané peníze budou sloužit k adresné pomoci na Ukrajině a k pomoci válečným uprchlíkům v Česku. 

S modlitbou za trpící a s díky všem, kdo ochotně pomáhají

Radek Pospíšil, kazatel sboru


Výzva k modlitbám za Ukrajinu

Jako křesťané osloveni především duchovním odkazem anabaptistického a baptistického hnutí pozvedáme hlas a vyzýváme všechny, kterým leží na srdci dar života jako takový i pokojné soužití lidí všech etnik, náboženství a národů na této zemi,

aby přidali své hlasy a podle svých možností vyjádřili podporu všem snahám, které upřímně usilují o znovunastolení míru a svobody na Ukrajině.

Zásadně odsuzujeme ruskou invazi na Ukrajinu a vyjadřujeme plnou solidaritu s ukrajinským lidem. Hluboce soucítíme se všemi lidmi tohoto blízkého národa, kteří se proti své vůli ocitli ve válečném obležení.

Věříme, podle slov Písma, že Bůh je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

Vedle vyjadřované podpory a usilovných modliteb považujeme v současné době za úkol Kristovy církve všeobecnou otevřenost pro uprchlíky z Ukrajiny a humanitární pomoc všem, kdo jsou touto zlovolnou agresí z ruské strany dotčeni.

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Liberci


Fotosoutěž 2023 - vítězné fotografieFotosoutěž 2022 - vítězné fotografie


Kázání z neděle 13. 3. 2022

"Ježíš řekne slepému: 'Jdi a umyj se v rybníce Siloe.' On šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Siloe znamená Poslaný. A tak nám i to zdůrazněné jméno onoho jezera ukazuje na poslání Kristovo a jeho následovníků. Měnit beznadějnou perspektivu života v nadějnou. To je naše poslání. A my víme, že v tom potřebujeme být napojeni na zdroj Boží moci a síly."


Kázání z neděle 2. 1. 2022


Pomoc na Moravě

Jak jistě všichni víte, Jižní Moravu v tomto roce zasáhly extrémně silné bouřky a tornádo. Škody byly mimořádné. Zasažené jihomoravské vesnice nadále potřebují velkou pomoc, aby se život vrátil k normálu. V našem sboru jsme vyhlásili finanční sbírku, jejíž výtěžek byl v září předán potřebné rodině v Moravské Nové Vsi. Všem ochotným dárcům děkujeme! Zástupci našeho sboru v této souvislosti osobně navštívili postižená místa a na několik dní se zde zapojili do dobrovolnických pomocných prací. Podrobnější zprávu z této cesty si můžete přečíst pod tímto odkazem: https://sitviry.cz/baptiste/akce-16-do-moravske-nove-vsi/


Kázání z neděle 3. 1. 2021 

Vážení a milí, bratři a sestry, přátelé,

velmi všem děkuji za trpělivost i pochopení neustálých změn, které vyplývají z průběžně upravovaných opatření vlády. 

Jsem Pánu vděčen za celý sbor! Uplynulý rok 2020 jsme, věřím, s Boží pomocí prožili dobře. Toto opravdu zvláštní období jsme využili mj. k domluvené renovaci sborových prostor. Ještě předtím, v létě, proběhl dětský tábor, sborový pobyt, uskutečnila se prázdninová biblická škola. Ale odehrálo se toho mnohem více a to vše z Boží milosti. Hospodin nás vedl a chránil a také svým Duchem spojoval k diakonské i misijní službě. V Božím Synu, Ježíši Kristu byl světu dán Spasitel, jehož sebedarující láska je skutečně zachraňující. Vždyť nás vysvobozuje od zaměření se pouze na sebe a vede k novému životu vzájemné lásky a služby. Přeji vám všem Boží pokoj a ochranu. Ať vám požehná a povzbudí vás tou nejkrásnější zvěstí:

"Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce. Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." (Izajáš 9, 5)

Radek Pospíšil


Srdečně zveme ke společným setkáním:

Bohoslužby

Bohoslužby začínají každou neděli v 9.30 hod. modlitební chvílí a dále pokračují v 10 hod.; druhou neděli v měsíci jsou spojeny se společným obědem pro všechny příchozí. Kromě pravidelných bohoslužeb probíhají i další společná setkání a slavnostní shromáždění, zvláště ve spojitosti s křesťanskými svátky.

Kontakty

Adresa

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Liberci
Malé náměstí 295/7, 460 01 Liberec

Telefon

+420 776 619 670

(Radek Pospíšil, kazatel sboru)

Bankovní účet

číslo účtu: 221067639/0300

Za vaše příspěvky na provoz sboru předem děkujeme! (V případě příspěvků do sborového sociálního fondu, který je určen na pomoc potřebným, uvádějte variabilní symbol platby: 777)

Na vyžádání vystavíme a předáme potvrzení o daru s možností daňového uplatnění příslušného daru.